โรงเรียนสมาคมสตรีไทย

62 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2215-7335, 0-2215-0197 โทรสาร 0-2215-3713

"มารยาทดี มีวินัย ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม"

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช 2495 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชน โดยมุ่งเน้นด้านความรู้และความเป็นผู้ประพฤติดี รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม

กิจกรรม 2558

กิจกรรม Open House ครั้งที่ 2

กิจกรรม Open House ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 โรงเรียนสมาคมสตรีไทยได้จัดโครงการระดมความคิดสู่ความสามัคคี กิจกรรมพัฒนาการทำงานเป็นทีมที่ฝึกให้นักเรียนคิดและทำงานร่วมกับผู้อื่น รู้จักวางแผนให้งานสำเร็จตามเป้าหมาย การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีในหมู่คณะ