โรงเรียนสมาคมสตรีไทย

62 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2215-7335, 0-2215-0197 โทรสาร 0-2215-3713

"มารยาทดี มีวินัย ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม"

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช 2495 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชน โดยมุ่งเน้นด้านความรู้และความเป็นผู้ประพฤติดี รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม

กิจกรรม 2558

กิจกรรม Open House ครั้งที่ 1

วันที่ 18 กันยายน 2558 โรงเรียนสมาคมสตรีไทยจัดกิจกรรม Open House ครั้งที่ 1 โครงงานบูรณาการโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง กล้วย...กล้วย นักเรียนได้นำเสนอผลงานบูรณาการเรื่องเกี่ยวกับกล้วยในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ นอกจากนี้มีการแสดงของนักเรียนบนเวที