โรงเรียนสมาคมสตรีไทย

62 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2215-7335, 0-2215-0197 โทรสาร 0-2215-3713

"มารยาทดี มีวินัย ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม"

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช 2495 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชน โดยมุ่งเน้นด้านความรู้และความเป็นผู้ประพฤติดี รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม

กิจกรรม 2558

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 โรงเรียนสมาคมสตรีไทยได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โดยมี อาจารย์ธาริณี กฤดากร ณ อยุธยา เป็นประธาน ในช่วงเช้ามีการถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ตัวแทนนักเรียน ผู้ปกครอง และครูโรงเรียนสมาคมสตรีไทย วางพานพุ่มสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์ จากนั้นนักเรียนร่วมกันร้องเพลงสดุดีมหาราชินี เพลงค่าน้ำนม มีการร้องเพลงวันแม่เป็นภาษาอังกฤษและภาษาจีน และมีการแสดงบนเวทีของนักเรียน ตัวแทนแม่กล่าวแสดงความรู้สึกที่มีต่อลูก และนักเรียนระดับชั้นปฐมวันที่ดีรับรางวัลการแข่งขันการพูดกล่าวความรู้สึกที่มีต่อคุณแม่ เมื่อเสร็จพิธีแล้วนักเรียนมอบของขวัญให้แก่แม่ จากนั้นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ร่วมกิจกรรม Walk for Mom เพื่อเดินเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ