โรงเรียนสมาคมสตรีไทย

62 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2215-7335, 0-2215-0197 โทรสาร 0-2215-3713

"มารยาทดี มีวินัย ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม"

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช 2495 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชน โดยมุ่งเน้นด้านความรู้และความเป็นผู้ประพฤติดี รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม

กิจกรรม 2558

กิจกรรมวันสถาปนากองลูกเสือแห่งชาติ และ Cleaning Day ครั้งที่ 1

วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 ทางโรงเรียนสมาคมสตรีไทยจัดกิจกรรมวันสถาปนากองลูกเสือแห่งชาติ ช่วงเช้ามีการถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้ายู่หัว จากนั้นนักเรียนทุกระดับชั้นร่วมกันทำกิจกรรม Cleaning Day ภายในห้องเรียน