โรงเรียนสมาคมสตรีไทย

62 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2215-7335, 0-2215-0197 โทรสาร 0-2215-3713

"มารยาทดี มีวินัย ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม"

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช 2495 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชน โดยมุ่งเน้นด้านความรู้และความเป็นผู้ประพฤติดี รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม

กิจกรรม 2558

การอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือ-เนตรนารี ป.4-6

เมื่อวันที่ 13- 15 พฤศจิกายน 2558 ลูกเสือ-เนตรนารีโรงเรียนสมาคมสตรีไทยระดับชั้น ป.4-6 ได้อยู่ค่ายพักแรม ณ ค่ายลูกเสือป่าสักแคมป์ จ.ลพบุรี หลังจากพิธีเปิดกองในวันแรก นักเรียนได้เข้าฐานต่างๆ ได้แก่ ฐานความรู้ ฐานปรุงอาหาร ฐานผจญภัย และในคืนที่ 2 ของการอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารีแต่ละระดับชั้นมีการแสดงรอบกองไฟ ซึ่งได้รับความสนุกสนานกันเป็นอย่างมาก