โรงเรียนสมาคมสตรีไทย

62 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2215-7335, 0-2215-0197 โทรสาร 0-2215-3713

"มารยาทดี มีวินัย ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม"

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช 2495 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชน โดยมุ่งเน้นด้านความรู้และความเป็นผู้ประพฤติดี รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม

กิจกรรม 2557

พิธีไหว้ครู 2557

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2557 โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ได้จัดกิจกรรม "พิธีไหว้ครู" ประจำปีการศึกษา 2557 ขึ้น ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่าได้ร่วมกันระลึกถึงพระคุณของคุณครูที่ได้อบรมสั่งสอน ประสิทธิ์ประสาทความรู้ให้ลูกศิษย์เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข เป็นการเริ่มต้นการเรียนในปีการศึกษาใหม่อย่างราบรื่น ซึ่งทางโรงเรียนยังได้รับเกียรติจากคุณธนาวิทย์ ฤทธิศรี สมาชิกสภาเขตราชเทวี,กรรมการบริหารโรงเรียนมาเป็นประธานในพิธี