โรงเรียนสมาคมสตรีไทย

62 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2215-7335, 0-2215-0197 โทรสาร 0-2215-3713

"มารยาทดี มีวินัย ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม"

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช 2495 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชน โดยมุ่งเน้นด้านความรู้และความเป็นผู้ประพฤติดี รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม

กิจกรรม 2557

กิจกรรมวันแม่

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2557 ทางโรงเรียนสมาคมสตรีไทยได้จัดกิจกรรมวันแม่ขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ และให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรักที่มีต่อคุณแม่ โดยในงานได้มีการแสดงของนักเรียนระดับชั้นต่างๆ การบรรเลงดนตรีไทย การมอบของที่ระลึกให้คุณแม่ของนักเรียนทุกระดับชั้น โดยมีท่านอาจารย์ธาริณี กฤดากร ณ อยุธยา เป็นประธานในพิธี