โรงเรียนสมาคมสตรีไทย

62 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2215-7335, 0-2215-0197 โทรสาร 0-2215-3713

"มารยาทดี มีวินัย ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม"

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช 2495 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชน โดยมุ่งเน้นด้านความรู้และความเป็นผู้ประพฤติดี รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม

กิจกรรม 2557

กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ และกิจกรรม Cleaning Day

ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2557หลังทำพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ นักเรียนระดับชั้นเตรียมปฐมวัยจนถึงนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ร่วมกันทำกิจกรรมCleaning Day ซึ่งนักเรียนทุกระดับชั้นร่วมกันทำความสะอาดห้องเรียนและบริเวณรอบๆโรงเรียนเพื่อเป็นการบำเพ็ญประโยชน์และการมีจิตสาธารณะ