โรงเรียนสมาคมสตรีไทย

62 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2215-7335, 0-2215-0197 โทรสาร 0-2215-3713

"มารยาทดี มีวินัย ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม"

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช 2495 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชน โดยมุ่งเน้นด้านความรู้และความเป็นผู้ประพฤติดี รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม

กิจกรรม 2557

กิจกรรมชมรมต่างๆ

กิจกรรมชมรม เป็นกิจกรรมหนึ่งที่อยู่ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มุ่งพัฒนาผู้เรียนในทุกด้าน นักเรียนสามารถเลือกเรียนอย่างเสรี ตามศักยภาพของตนเอง โดยทางโรงเรียนจัดกิจกรรมชมรมดังนี้

  1. ชมรมว่ายน้ำ
  2. ชมรมเทควันโด
  3. ชมรมศิลปะประดิษฐ์
  4. ชมรมคอมพิวเตอร์
  5. ชมรมนาฎศิลป์