โรงเรียนสมาคมสตรีไทย

62 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2215-7335, 0-2215-0197 โทรสาร 0-2215-3713

"มารยาทดี มีวินัย ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม"

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช 2495 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชน โดยมุ่งเน้นด้านความรู้และความเป็นผู้ประพฤติดี รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม

กิจกรรม 2557

วันมหาธีรราชเจ้า และกิจกรรม Cleaning Day อนุบาล 1 –ประถมปีที่3

เมื่อวันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน 2557 ทางโรงเรียนสมาคมสตรีไทย ได้จัดพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันมหาธีรราชเจ้า ซึ่งนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 แต่งกายชุดลูกเสือ-เนตรนารีเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง หลังเสร็จพิธีน้องๆปฐมวัยปีที่ 1-3 ช่วยกันทำความสะอาดห้องของตนเอง และ ลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนสมาคมสตรีไทยร่วมกันทำกิจกรรม จิตรอาสา -บำเพ็ญประโยชน์ Cleaning Day โดยทำความสะอาดภายในห้องเรียนของตนเองและทำความสะอาดห้องน้ำภายในโรงเรียน