โรงเรียนสมาคมสตรีไทย

62 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2215-7335, 0-2215-0197 โทรสาร 0-2215-3713

"มารยาทดี มีวินัย ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม"

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช 2495 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชน โดยมุ่งเน้นด้านความรู้และความเป็นผู้ประพฤติดี รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม

กิจกรรม 2557

กิจกรรม "Open House" ครั้งที่ 1

ทางโรงเรียนสมาคมสตรีไทยขอขอบคุณ คุณธนาวิทย์ ฤทธิศรี สมาชิกสภาเขตราชเทวีและอดีตผู้ปกครอง ได้มาเป็นประธานในเปิดพิธีงาน"open house"ของโรงเรียนสมาคมสตรีไทย เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา