โรงเรียนสมาคมสตรีไทย

62 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2215-7335, 0-2215-0197 โทรสาร 0-2215-3713

"มารยาทดี มีวินัย ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม"

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช 2495 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชน โดยมุ่งเน้นด้านความรู้และความเป็นผู้ประพฤติดี รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม

กิจกรรม 2557

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ได้จัดกิจกรรม"วันภาษาไทยแห่งชาติ" ประกอบไปด้วยกิจกรรมต่างๆ เช่น การแข่งขันการโต้วาที การแสดงลีลาประกอบเพลงของน้องๆอนุบาลและพี่ประถม การแสดงเพลงฉ่อยเรื่อง ภาษาวิบัติ การตอบคำถามเกี่ยวกับภาษาไทย เป็นต้นกิจกรรมดังกล่าวนี้มีส่วนช่วยปลูกฝังให้นักเรียนใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องและมีความภาคภูมิใจในการใช้ภาษาไทยอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ